ผลงาน

ในหลวงในดวงใจ

โครงการพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสรับสั่งแนะแนวทางการดำเนินชีวิต โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง นับเนื่องมาจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลา 1 ขวบปีพอดี วิกฤตการณ์เศรษฐกิจของประเทศก็ยังคงอยู่ สมควรที่พวกเราได้ทบทวนพระราชกระแสกันอีกสักครั้ง เพื่อให้พวกเราได้ “ใจดี สู้เสือ” กันต่อไป เพื่อนำให้ตัวเราและชาติบ้านเมืองได้ผ่านมรสุมร้ายที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ด้วยสติที่มั่นคง ปัญญาที่เฉียบแหลม และด้วยความรู้ ความเข้าใจ อย่างลึกซึ้ง เพื่อปรับวิถีชีวิตของพวกเราชาวไทยให้ยึดมั่นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างและยึดมั่นวิถีชีวิตไทย อันนำมาสู่พวกเราชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่อไปชั่วกาลนาน

ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ – นามสกุล : วัชราภรณ์ เพ็งสุข

วัน เกิด : 15 พฤษภาคม

สถานที่เกิด : อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ที่อยู่ปัจจุบัน : 260/60 หมู่ที่ 5 ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวังสุพรรณบุรี

กิจกรรมและการเรียนการสอน