ผลงาน
 

ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ – นามสกุล : วัชราภรณ์ เพ็งสุข
วันเกิด : 15 พฤษภาคม
สถานที่เกิด : อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ที่อยู่ปัจจุบัน : 260/60 หมู่ที่ 5 ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2545

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

สถาบันราชภัฏเทพสตรี

จังหวัดลพบุรี

พ.ศ. 2552

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จังหวัดลพบุรี

พ.ศ. 2542

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบันราชภัฏเทพสตรี

จังหวัดลพบุรี

ปัจจุบัน

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

จังหวัดปทุมธานี

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2550 : ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดวังกุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1
 • พ.ศ. 2552 : ครู โรงเรียนวัดวังกุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1
 • พ.ศ. 2555 : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
 • พ.ศ. 2557 : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ตำแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน

ตำแหน่งงาน : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี เลขที่ 15 ถนนมาลัยแมน ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

รางวัลหรือทุนการศึกษาที่ได้รับ

 • 14 พฤศจิกายน 2555 : เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดโดยคุรุสภา
 • 10 ธันวาคม 2555 : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปี 2555 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลระดับเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จัดโดยสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 10 กุมภาพันธ์ 2556 : ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยี ด้านการเรียนการสอน ระดับภูมิภาค Thailand Innovative Teacher Leadership Award ในงานวิชาการระดับประเทศ และได้รับรางวัลพิเศษ Category Award Winner “Collaboration” จัดโดยสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการ Microsoft Partners in Learning
 • 26 กรกฎาคม 2556 : รางวัลระดับเหรียญทองยอดเยี่ยม (Platinum) การประกวด แข่งขันภายใต้โครงการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ 21 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 14 มีนาคม 2557  : ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 รางวัลครูดีเด่นประเทศไทย (Thailand STEM Teacher Awards) จัดโดยสถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • 27 มกราคม 2558 : ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนระดับภูมิภาค “การประกวดสื่อ นวัตกรรมการบูรณาการค่านิยมหลัก 12 ประการ ในการจัดการ เรียนการสอนอาเซียนศึกษา” โครงการการศึกษาไทยก้าวไกล สู่อาเซียน (Thai Education towards ASEAN Community) จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
 • 15 สิงหาคม 2559 : เกียรติบัตรผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการเรียนรู้ งานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10 มอบโดย นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
 • สิงหาคม พ.ศ. 2559 : ได้รับคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
 • ได้รับคัดเลือกผลงานให้เป็น Best Practice เรื่อง “สื่ออาเซียนสร้างสรรค์ บูรณาการไอซีที” ของกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 จังหวัดราชบุรี
 • ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยมด้าน Collaboration การนำเสนอผลงาน ตามโครงการ Thailand Innovative Teacher Leadership Award ในงานนำเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโครงการ Microsoft Partners in Learningปี 2017
 • ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี 2560 ระดับประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และระดับประเทศ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 • ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้การศึกษาอบรมเยาวชนไทยในต่างแดน ด้วยความทุ่มเท สติปัญญา เสียสละ และอดทน เป็นที่น่าชื่นชม โดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพุทธศักราช 2562 จากการปฏิบัติหน้าที่เป็นครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 35 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
 • ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 โดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • ได้รับคัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน บูรณาการความรู้คู่ความดี ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์    ด้วยรูปแบบ 3C – 3E โมเดล